WARUNKI TECHNICZNE

Schody są elementem budynku lub urządzenia terenu umożliwiającym przez stopnie, dostosowane do długości kroku człowieka, połączenie w jeden ciąg komunikacji między różnymi poziomami powierzchni użytkowej budynku lub terenu. W budynkach przeznaczonych na stały pobyt ludzi schody zapewniające dostęp do mieszkań lub stanowisk pracy muszą być obudowane ogniotrwałymi ścianami i przykryte materiałem również ogniotrwałym, gdyż stanowią drogę ewakuacyjną na wypadek pożaru. Schody z obudową tworzą klatkę schodową.

Stopnie schodów tworzą biegi, między którymi umieszcza się spoczniki (podesty). Od strony nie przylegającej do ściany biegi i spoczniki schodowe zabezpiecza się balustradą. Każdy stopień ma dwie płaszczyzny:

 

― poziomą, zwaną podnóżkiem lub stopnicą (szerokość stopnia),

― pionową, zwaną przednóżkiem lub podstopnicą (wysokość stopnia).

KSZTAŁTY SCHODÓW

Kształty schodów zależą od przeznaczenia i rodzaju budynku, który obsługują. Schody jednobiegowe umieszcza się w budynkach jednorodzinnych, zejściach do piwnicy, wejściach na strych itp., schody zabiegowe – na klatkach schodowych o małych wymiarach, schody dwu- i trójbiegowe – w wielokondygnacyjnych budynkach mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej, schody łamane i wachlarzowe – w holach budynków reprezentacyjnych, natomiast schody kręcone – w budynkach przemysłowych i mieszkaniach dwupoziomowych oraz w wieżach.

WYMIAROWANIE SCHODÓW - WYMIARY ELEMENTÓW

Wymiary stopni schodowych są ograniczone prawem budowlanym. Wysokość stopnia nie może przekraczać:

― 16 cm w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i użyteczności publicznej,

― 19 cm w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych,

― 20 cm w schodach prowadzących do piwnicy lub na strych,

― 17.5 cm w pozostałych schodach.

 

Ze względu na wygodę chodzenia szerokość stopnia określa się z długości kroku ludzkiego następującym wzorem: s = (60 – 65) – 2h, cm.

gdzie: s – szerokość podnóżka, cm, h – wysokość podnóżka, cm.

 

W jednym biegu nie może być więcej niż 18 stopni, a w schodach, po których nosi się ciężary, 14 stopni (np. w magazynach). Szerokość biegu powinna wynosić co najmniej:

 

― 70 cm w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych,

― 90 cm w schodach prowadzących do piwnicy lub na strych,

― 120 cm w budynkach przemysłowych,

― 140 cm w szpitalach i sanatoriach,

― 100 cm w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i innych.

 

Szerokości te można zwiększyć ze względu na częstotliwość ruchu ludzi po schodach. Podane szerokości odnoszą się do przejścia jednej osoby, natomiast dla dwóch osób idących jednocześnie przyjmuje się szerokość biegu równą 125 cm, dla trzech – 180 cm i dla większej liczby osób n x 60 cm, gdzie n – liczba idących równolegle osób. Szerokość spocznika międzypiętrowego nie może być mniejsza od szerokości biegu, zazwyczaj wykonuje się ją o 5 cm większą. Spoczniki, z których drzwi prowadzą do pomieszczeń, powinny być o 20 cm szersze od biegu.

 

Wysokość balustrady powinna wynosić: 90 cm w budynkach wysokości do 22 m, 100 cm w budynkach wysokości 22 – 30 m, 120 cm w budynkach wyższych i szkołach. Wysokość do stropów nad stopniami i spocznikiem nie może być mniejsza niż 2 m. Schody powinny być oświetlone światłem dziennym z okien w klatce schodowej lub ze świetlików nad klatką. Klatki schodowe stanowią drogę ewakuacyjną, dlatego muszą wychodzić na zewnątrz lub łączyć się z przestrzenią otwartą za pomocą sieni lub korytarza bez stopni.

 

Liczbę stopni określa się tak, że najpierw przyjmuje się – stosownie do rodzaju budynku – wysokość stopnia h, a następnie dzieli się przez nią wysokość kondygnacji H. Na przykład przyjęto h = 15 cm i H = 3.4 m, wtedy liczba stopni wyniesie 340:15 = 22.7. Ponieważ zaprojektowano dwubiegowe schody powrotne, trzeba przyjąć parzystą liczbę stopni, czyli 22, zatem h = 340:22 = 15.5 cm. Szerokość stopnia: s = 60 – 2 x 15.5 = 29 cm. Przy szerokości równej 1 m, wymiary klatki schodowej wyniosą: długość 29 x 10 (ostatni stopień jest w spoczniku) + 105 (spocznik między kondygnacjami) + 120 (spocznik kondygnacyjny) = 515 cm, szerokość 2 x 100 + 5 (przerwa między biegami) = 205 cm.